Tính GópNợ gốc dưới 2M tiền lãi tối thiểu là 200K, công cụ chỉ mang tính chất tham khảo.